Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Toepassing

1.1 Elk werk dat door GIB Consult BVBA (hierna GIB Consult genoemd) wordt uitgevoerd, valt onder deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de Klant. Er kan niet worden afgeweken van deze algemene voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk door GIB Consult is toegestaan.

1.2. De boeking van een opdracht, de aanvaarding van een prijsopgave of het in bezit stellen van een transcriptie, een vertaling of een opname die door de Klant is uitgevoerd, houdt zijn onherroepelijke aanvaardig van deze algemene voorwaarden in met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

 

2. Totstandkoming van het contract

2.1 Het contract komt tot stand op het ogenblik van de schriftelijke bevestiging van de opdracht van de Klant door GIB Consult.

2.2 GIB Consult is juridisch uitsluitend gebonden door de personen die statutair gemachtigd zijn om contracten af te sluiten of door een houder van een schriftelijk mandaat.

 

3. Specificaties

3.1 In het geval de transcriptie, de copywriting, de vertaling of de opname wordt uitgevoerd met behulp van documenten die modellen zijn die door de Klant worden geleverd, worden alle werken uitgevoerd op risico van de Klant die de enige verantwoordelijke is ten opzichte van GIB Consult en derden in geval van eventuele vervolgingen voor de overtreding van rechten op intellectuele en/of uit industriële eigendom of elke andere overtreding.

3.2 Als de Klant voor welke reden ook documenten, modellen, enz. die hem toebehoren aan GIB Consult levert, zal dit gebeuren op risico en kosten van de Klant.

3.3 GIB Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden of onnauwkeurigheden in de transcripties, vertalingen, copywriting of opnamen die aan de Klant worden geleverd, wanneer deze onjuistheden of onnauwkeurigheden voortvloeien uit het ontbreken van informatie van de kant van de Klant of uit het feit dat de Klant onjuiste informatie heeft meegedeeld.

3.4 In geen enkel geval kan GIB Consult aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de originele tekst of de getranscribeerde, vertaalde of opgenomen tekst. Elke publicatie op papier of online gebeurt onder de unieke verantwoordelijkheid van de Klant, die alle maatregelen zal treffen om de wet na te leven, in het bijzonder met betrekking tot de wetten op auteursrechten, eerroof en goede zeden.

 

4. Levering

4.1 De leveringstermijnen worden als indicatie opgegeven door GIB Consult die deze kan wijzigen mits berichtgeving aan de Klant.

4.2 GIB Consult heeft het recht over te gaan tot gedeeltelijke leveringen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk een strikte en verplichte leveringstermijn werd bepaald voor de transcriptie, vertaling, copywriting of opname en dit schriftelijk wordt bevestigd door GIB Consult, kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot een schadevergoeding aan de Klant of de annulering van een vertaling door de Klant.

 

5. Prijzen

5.1 Tenzij anders bepaald, zijn de prijzen die in de offerte zijn vermeld, geldig voor een periode van 30 dagen na de datum van de offerte.

 

6. Betaling

6.1 De betaling van de uitgevoerde opdrachten gebeurt in de overeengekomen valuta en volgens de betalingswijzen die in de specifieke voorwaarden zijn voorzien. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk toegestane afwijkingen, moet elke betaling gebeuren binnen dertig dagen na het einde van de maand waarin de factuur met betrekking tot de opdracht door GIB Consult aan de Klant werd geleverd. De facturen zijn opeisbaar op de zetel van GIB Consult. De Klant blijft in alle omstandigheden gehouden aan zijn verplichtingen, zelfs in geval een klacht werd ingediend met betrekking tot de geleverde werken. Betalingen via wissel of andere middelen, brengen geen schuldvernieuwing met zich mee. Alle incassokosten op cheques of wissels zullen ten laste van de klant vallen.

6.2 Elke betaling die is uitgevoerd vóór de levering komt in mindering van de totale prijs van de bestelling en kan niet worden beschouwd als een voorschot dat handgeld uitmaakt waarvan het afstand doen de Klant zou toelaten het contract te beëindigen.

6.3 Voor elke som die door de Klant aan GIB Consult is verschuldigd en niet op de vervaldag is betaald, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten worden gerekend volgens de jaarlijkse rentevoet van de Nationale Bank van België voor de voorschotten in rekening-courant (boven plafond), verhoogd met twee procent (2%), zonder dat dit minder kan zijn dan 15 procent (15%). Elke begonnen maand telt als een volledige maand.

6.4 GIB Consult behoudt zich het recht voor de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten in het geval de Klant niet of te laat betaalt.

6.5 Als de Klant na meer dan dertig (30) dagen nog niet heeft betaald, kan GIB Consult de Klant schriftelijk haar beslissing meedelen om van rechtswege en zonder ingebrekestelling het contract te beëindigen ten nadele van de klant. De Klant zal GIB Consult een schadeloosstelling moeten betalen voor de opgelopen schade tot het resterende verschuldigde bedrag, verhoogd met een boete, gelijk aan 15% van de onbetaalde prijs en vermeerderd met een verwijlintrest van 10% per jaar.

 

7. Eigendomsoverdracht

7.1 De transcripties, vertalingen, copywriting en/of opnamen blijven de exclusieve eigendom van GIB Consult tot de betaling van het totale bedrag (zelfs na levering en overdracht van risico’s). De koper verbindt er zich toe de transcripties, vertalingen, copywriting en/of opnamen niet te gebruiken, te verkopen of af te staan zolang deze eigendom blijven van GIB Consult.

 

8. Beperking van aansprakelijkheden

8.1 GIB Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die de Klant heeft opgelopen, zoals commercieel (verlies van clientèle) of financieel verlies (winstderving, verhoging van algemene kosten, verlies van voordelen en kortingen, enz.), verstoringen van de planning of organisatie en klachten van derden, zelfs als GIB Consult op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van GIB Consult beperkt tot de prijs die is gefactureerd voor de transcripties, vertalingen, copywriting en/of opnamen.

8.2 De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij akkoord gaat met de bovenstaande beperking van aansprakelijkheden en dat hij de gevolgen van de betreffende schade voor zijn rekening neemt en GIB Consult hiervan ontheft.

 

9. Overmacht

9.1 GIB Consult kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming of vertraging bij de uitvoering van haar verplichtingen die te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die buiten haar normale toewijding valt – zonder dat hierbij vereist is dat deze gevallen of gebeurtenissen onvoorzienbaar zijn – en die de uitvoering van haar verplichtingen onmogelijk of duurder maakt voor GIB Consult met betrekking tot het bereik van de niet-uitgevoerde verplichtingen. De volgende gebeurtenissen zullen in elk geval als overmacht worden beschouwd: mobilisatie, oorlog, volksopstand, staking, lock-out, epidemie, overheidsmaatregelen, brand, overstroming, ongeval of uitvallen van apparatuur, vertraging in het vervoer, ongeacht of deze gebeurtenissen GIB Consult of haar onderaannemers treffen.

 

10. Verbreking van het contract

10.1 Zonder afbreuk te doen aan de andere gevallen die in deze algemene voorwaarden zijn voorzien, kan GIB Consult het verkoopcontract voor producten en diensten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verbreken en dit zonder andere formaliteiten, behalve de mededeling van haar beslissing aan de andere partij, (i) in het geval de Klant is onderworpen aan een faillissementsprocedure: gerechtelijk akkoord, bankroet of elke andere gelijksoortige procedure, (ii) in het geval van tijdelijke opschorting van de uitvoering van de verplichtingen van GIB Consult door overmacht of een gebeurtenis zoals bepaald in artikel 9, gedurende een periode van meer dan 3 maanden en (iv) in het geval van niet-uitvoering van de verplichtingen van de Klant, omwille van overmacht of vooral in het geval van niet-betaling van de door de Klant verschuldigde som aan GIB Consult, hetzij gedeeltelijk of volledig.

10.2 GIB Consult kan ook een contract voor transcripties, vertalingen, copywriting en/of opnamen beëindigen als zij op de hoogte werd gebracht van of als het redelijkerwijze kan worden vastgesteld door de omstandigheden, zonder dat de klant afdoend bewijs kan leveren dat deze vaststelling onjuist is, dat de Klant transcripties, vertalingen, copywriting en/of opnamen heeft besteld met het oog op verboden gebruik of het doorgeven aan derden in overtreding van de voorschriften die van toepassing zijn op het vlak van het importeren, exporteren, leveren of gebruiken van de goederen of de technologie.

 

11. Geschillen

11.1 Alle geschillen met betrekking tot de uitgevoerde werken kunnen alleen in aanmerking worden genomen als ze per aangetekende brief aan GIB Consult worden meegedeeld binnen acht (8) dagen vanaf de factuurdatum.

11.2 Geschillen met betrekking tot de kwaliteit van de transcripties, vertalingen, copywriting en/of opnamen zullen worden toegelaten op voorwaarde dat ze niet gebaseerd zijn op de willekeur van de Klant. In geval van (herhaalde) fouten in transcripties, vertalingen, copywriting en/of opnamen, zal GIB de keuze hebben tussen de totale of gedeeltelijke terugbetaling van de desbetreffende correctie, met uitsluiting van elke directe of andere schade, ongeacht de aard ervan, die hieruit kan voortvloeien.

 

12. Specifieke bepalingen

12.1 GIB Consult behoudt zich het recht voor elk contract over te dragen of de uitvoering van alle of een deel van haar verplichtingen toe te vertrouwen aan een of meerdere onderaannemers.

12.2 De Klant kan zijn rechten en verplichtingen in het kader van dit contract in geen enkel geval overdragen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GIB Consult. In dit geval zal de Klant solidair gehouden blijven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de bestelling.

12.3 Fouten of vertragingen in de uitoefening van een recht zullen niet inhouden dat afstand wordt gedaan van dit recht en de gedeeltelijke uitoefening van een recht verhindert niet dat het achteraf wordt uitgeoefend of dat een ander recht wordt uitgeoefend.

12.4 Een eventuele nietigverklaring van een van deze algemene voorwaarden of van de fundamentele bepalingen in het contract voor de transcriptie, vertaling, copywriting en/of opname beïnvloedt op geen enkele manier de geldigheid van de andere clausules. Als deze nietigverklaring de aard zelf van het contract beïnvloedt, zullen de twee partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een vervangende geldige clausule. lke bestelling en contract voor een transcriptie, vertaling, copywriting en/of opname waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, vallen uitsluitend onder de Belgische wetgeving. De rechtbanken van de hoofdzetel van GIB Consult zijn als enige bevoegd voor alle geschillen, van welke aard ook, ongeacht of ze voortvloeien uit een bestelling of een contract voor een transcriptie, vertaling, copywriting en/of opname. GIB Consult behoudt zich het recht voor een andere jurisdictie van haar keuze te kiezen.